Regulamin serwisu FunkyTown.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy znajdujący się pod domeną www.funkytown.pl jest Serwisem za pośrednictwem którego świadczone są usługi informacyjne (udostępnianie informacji poprzez wyświetlanie określonych stron www, automatycznie lub na żądanie użytkownika), promocyjne oraz wymiany opinii i informacji pomiędzy Użytkownikami („Komentarze”).
2. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.
6. Treść Serwisu www.funkytown.pl, zdjęcia, użyte znaki towarowe i inne oznaczenia pozostają pod ochroną prawa i nie mogą być wykorzystywana przez Użytkowników w celach innych, niż wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie.
7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.
8. Ocena zgodności postępowania z Regulaminem należy do Administratorów strony.
9. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu, tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

§ 2 USŁUGI INFORMACYJNE

1. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały redakcyjne znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych.
2. Wszystkie materiały uzyskane przez Użytkownika w ramach usług informacyjnych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów określonych w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
– zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
– umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
– zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
– rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

§ 3 KOMENTARZE

1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania Komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Administratora miejscach Serwisu.
2. Użytkownicy umieszczający Komentarz do materiału mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z zastrzeżeniem ust. 3. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w Komentarzach.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie Komentarzy, które:
– są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
– naruszają prawa osób trzecich;
– są wulgarne lub obsceniczne;
– propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
– są reklamą;
– są spamem lub niezamówioną informacją handlową;
– zawierają treści pornograficzne.
4. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Administrator może według swojego uznania przeredagować Komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3.
5. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania Komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania Komentarzy, usunąć Komentarze z Serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.
6. Każdy użytkownik może zgłosić nadużycie, wysyłając informację o nadużyciu na adres e-mail redakcja@funkytown.pl

§ 4 NEWSLETTER

1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Serwis na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach, kolekcjach, itd. poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
4. Subskrypcja Newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Serwis na stronie internetowej. Subskrypcja Newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.
5. Serwis nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.
6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link „Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
7. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
8. Użytkownik subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Serwis za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.
9. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE

1. Treść Serwisu stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80, z 2000, poz 904 ze zm). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach Serwisu przysługują wyłącznie Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator współpracuje na podstawie oddzielnych porozumień.
2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie możliwe jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn.zm.).
3. W przypadku otrzymania uzasadnionego i uprawdopodobnionego zgłoszenia o naruszeniu prawa autorskiego i praw pokrewnych Administrator może zostać zobowiązany do przekazania stosownym instytucjom wszystkich danych umożliwiających identyfikację podejrzanego.

§ 6 ZMIANY REGULAMINU

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
3. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikowania niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu pod adresem www.funkytown.pl
5. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie www.funkytown.pl